Disable Preloader

BỚT RỦI RO CHO NGƯỜI MUA BẢO HIỂM

BỚT RỦI RO CHO NGƯỜI MUA BẢO HIỂM
BỚT RỦI RO CHO NGƯỜI MUA BẢO HIỂM


Bảo hiểm nhân thọ là 1 sản phẩm thượng tầng của ngành tài chính. Việc minh bạch và công khai các thông tin xấu của Doanh nghiệp bảo hiểm là hết sức cần thiết. Chính phủ quan tâm đặc biệt, quản lý và dùng luật để quản lý sẽ giúp cho thị trường sạch hơn.


Cần biết:
- Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm dành cho TƯƠNG LAI
- Quyết định là ở HIỆN TẠI
- Và phải được minh bạch từ QUÁ KHỨ


Việc của khách hàng là CHỌN LỰA đúng tư vấn viên hoạch định cho mình giải pháp đúng và phù hợp. Đừng nên tin những lời ngon ngọt của các tư vấn viên không chất lượng, chưa có sự hiểu biết nhiều về nghề, chốt hợp đồng 1 cách bất chấp. Hãy giao kết hợp đồng bảo hiểm của gia đình bạn với những người chuyên gia trong lĩnh vực này.

Chất lượng người tư vấn cũng quyết định nhiều tới thị trường bảo hiểm.

Đọc link tham khảo sau để hiểu thêm về Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi: